Энэхүү бодлогыг хир баргийн хүмүүс бодож чаддаггүй гэнэ шүү. Та оролдоод үзэх үү?

Доорх зургийг сайн харна уу. Харсны дараа зураг дээр байгаа сум, гурвалжин, дөрвөлжин дүрсүүд ямар утгатайг олно уу.

ХАРИУ: Сумнууд бол харьцуулах тэмдэг. Гурвалжин бол тэнцүүгийн тэмдэг. Харин дөрвөлжин бол нэмэх тэмдэг юм. Тэгэхээр:

  • OO = OO
  • O < OO
  • OO > O
  • O + O = OO